ඔබ මාගේ දෙවියන්වහන්සේය, ඔබට ස්තුති කරන්නෙමි. ඔබ මාගේ දෙවියන්වහන්සේය, ඔබ උසස් කරන්නෙමි. ස්වාමීන්ට ස්තුතිකරව්, මක්නිසාද උන්වහන්සේ යහපත්ය. උන්වහන්සේගේ කරුණාව සදාකාල් පවත්නේය. ගීතාවලිය 118: 28 - 29
Judah FM Judah FM Judah FM Judah FM Judah FM Judah FM Judah FM Judah FM Judah FM