සමිදනෝ උකුත් වු සේක . . . . . . . . . සමිදනෝ උත්ථානවුසේක. . . . . . . . . . සුභ පාස්කු මංගල්‍යයක් වේවා ! ! ! ! !
Judah FM Judah FM Judah FM Judah FM Judah FM Judah FM Judah FM Judah FM Judah FM